Sekretesspolicy

Allmänt

Denna webbplats är avsedd för din information. Jag får personuppgifter om dig bara om du själv aktivt skulle kontakta mig via de kontaktuppgifter som finns på mit webbplats.

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som schulze-übersetzungen (”schulze-übersetzungen”) samlar in om dig som kan komma exempelvis när du kontaktar mig via e-post, SMS eller telefon.

Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig. I denna personuppgiftspolicy används synonymt och omväxlande begreppen ”personuppgifter” och ”uppgifter om dig”.

Jag värnar om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur jag samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta mig om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy. Med hänvisning till lag avser jag nedan Dataskyddsförordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

1.     Namn och kontaktuppgifter av den personuppgiftsansvarige

Angelika Schulze

Diplomerad översättare

Kabelstigen 13 G

SE – 574 37 Vetlanda

Organisationsnummer: 6512291888

Tel.: +46 73 9761606

E-Mail: info@schulze-uebersetzungen.eu

2.    Vilka uppgifter samlar jag in om dig?

De personuppgifter om dig som samlas in kan vara:

Person- och kontaktuppgifter - såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, i vissa fall även demografiska och hälso-relaterade uppgifter.

Dessa uppgifter kan sparas digitalt i form av en Excel- eller Wordfil med kunddata eller i adressbok av min e-post-programm. De kan även finnas i texter som överlämnades för översättning eller granskning. Alla dessa data sparas på min dators hårddisk, på extern hårddisk eller schulze-übersetzungens egen server.

Personuppgifter samlas in av följande persongrupper:

–   Kunder: Adress- och kontaktuppgifter, uppgifter som rör avtal, fakturor, betalningar och kundbemötande.

–   Levarantörer och underlevarantörer: Adress- och kontaktuppgifter, uppgifter som rör avtal, fakturor, betalningar.

–   Intressenter: Adress- och kontaktuppgifter.

Främsta ändamålet för insamlandet och behandling av uppgifter om dig är att fullgöra mina förpliktelser gentemot dig, dvs levererar de tjänsterna kopplade till mitt företag (översättningar, granskning och behandling av texter av olika språk). Dessutom används uppgifterna i syfte av administration av kunder och leverantörer och för att kunna bemöta intressenter.

Tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning - exempelvis IP-adress, när du besöker min webbplats.

schulze-übersetzungen kommer inte att använda dessa uppgifter med syfte att identifiera dig.

3.    Ändamål och rättslig grund av behandling av dina personuppgifter

Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter samlas in och behandlas.

Rättslig grund: Art. 6 (1) (a) GDPR

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal, dvs levererar tjänster som är kopplade till mitt företag (översättningar, granskning och/eller bearbetning av texter in olika språk, svarar på frågor eller reklamationer). Dessutom används personuppgifterna i sammanhang med administration av kunder och leverantörer och bemötande av intressenter.

Rättslig grund: Art. 6 (1) (b) GDPR

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Rättslig grund: Art. 6 (1) (c) GDPR

Personuppgifter kan användas för att skicka dig information om mina tjänster via e-post eller vanlig post. schulze-übersetzungens berättigade intresse av ovannämnda personuppgiftsbehandling är att kunna ge dig information och att stärka kundrelationen.

Rättslig grund: Art. 6 (1) (f) GDPR

4.    Vem lämnar jag ut dina uppgifter till?

Jag behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och dina uppgifter används endast av mig och av utvalda tredje parter. Dina uppgifter lämnas bara till:

- Tredje parter, som jag anlitar för att hjälpa mig att utföra mina tjänster (dvs underleverantörer av översättningar/grankskning av texter). Dessa har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för min räkning och för de särskilda uppgifter de har att utföra efter mina instruktioner och agerar som personuppgiftsbiträden åt mig. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. Om det krävs enligt lag har du rätt att få en lista över eventuella personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av mig.

- I vissa fall kan det vara nödvändig att lämna ut dina uppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Någon annan form av utlämning av dina uppgifter kommer inte att ske.

5.    Information om cookies

Jag använder inga cookies på min webbplats och i min e-postkommunikation.

6.    Dina rättigheter

I enlighet med lag har du rätt att begära ut information om personuppgifter jag har om dig efter att du har identifierat dig och tydligt angett vilken information du önskar ta del av. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till den adress som anges ovan. Jag kommer snarast möjligt och inom en månad bemöta din begäran. I de fall jag inte kan uppfylla din begäran kommer jag att meddela dig detta och ange varför.

Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du på sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag rätt att vända dig till mig med en begäran om rättelse . Jag kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt.

Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna eller begära att jag begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att återkalla eventuella samtycken. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till mig.

Notera att det kan krävas att jag behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering, återkallelse av samtycke eller portering för att uppfylla mina skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet för mig enligt lag att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose mina affärsbehov.

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som jag gör med stöd av intresseavvägning, inbegripet profilering. Jag måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre.

Bitte beachten Sie, dass ich möglicherweise zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen gezwungen sein könnte, bestimmte personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Löschung, dem Widerruf der Zustimmung oder einem Datenumzug auch weiterhin zu speichern. Möglicherweise steht es mir darüber hinaus von Gesetz wegen zu, bestimmte personenbezogene Daten zur Erfüllung meiner Geschäftsinteressen aufzubewahren.

Du har rätt att göra Widerruf Ihrer Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

7.    Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

schulze-übersetzungen sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. Dina personuppgifter gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal.

8.    Vad gör jag för att skydda dina uppgifter?

schulze-übersetzungen använder bland annat SSL (Secure Socket Layer). Att schulze-übersetzungens webplatsen är krypterat ser du i att det står „https://“ i Browsern istället für bara „http://“ och att du ser ett litet hänglås symbol i Browsern.

För att hindra obehörig tillgång, användning, ändring, förstöring eller utlämnande har jag infört lämpliga och rimliga standarder för att skydda och säkra de uppgifter om dig som jag behandlar. Åtgärderna görs i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter.

Skulle en personuppgiftsincident upptäckas kommer denna på sätt föreskrivs enligt lag att anmälas till Datainspektionen samt till dig innom 72 h.

9.    Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att det på denna webbplats kan finnas länkar till andra webbplatser. För det fall du följer en sådan länk kan detta medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

10.  Klagomål och skadestånd

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt ber jag dig snarast anmäla detta till mig. Du har också möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen gällande min personuppgiftsbehandling.

11.  Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering (Art. 22 (1) DSGVO).